Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě

Tyto pokyny mají za úkol odpovědět na otázky a seznámit vás se správným postupem při vracení zakoupeného zboží ve 14 denní lhůtě. Tato pravidla nejsou právnickým dokumentem.

Obecná pravidla

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (soukromá osoba, která nenakupuje na IČ) a na druhé straně dodavatel.

Spotřebitelem je zákazník internetového obchodu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje spotřebitel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a spotřebitel nakupující jako soukromá osoba.

Dodavatelem je Dušan Zamboj, Luční 238, 277 11 Neratovice, IČO: 61124206. Dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Byla-li tato smlouva uzavřena při objednávce zboží nebo služeb prostřednictvím internetového obchodu, má spotřebitel , soukromá osoba, právo od smlouvy odstoupit, bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, do 14 dnů od převzetí zboží.

V případě, že spotřebitelem je zákazník nakupující v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení mu nevzniká, protože zákon tuto možnost neuvádí.

V jakém stavu musí být obal zboží?

Obal není nutný, neboť není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, v případě, pokud spotřebitel uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy podle ust. § 53, odstavce 8 Občanského zákoníku.

Skutečně vynaložené náklady na zabalení či zalisování vráceného zboží jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovy naúčtovány formou ponížené částky za vrácení zboží.

Může být vracené zboží použité?

Pokud je výrobek zakoupen prostřednictvím internetu, spotřebitel nemá možnost si výrobek předem prohlédnout nebo vyzkoušet. Z toho vyplývá, že si objednané zboží může rozbalit i vyzkoušet. Nemělo by však dojít ke zjevnému opotřebení. S ohledem na různorodost zboží, je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Zákon pro vrácení zboží ve 14 denní lhůtě ovšem není určen k tomu, aby se k nakupování na internetu přistupovalo jako k půjčovně výrobků. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít dodavatel s uvedením zboží do původního stavu a které hradí spotřebitel.

Do kdy je možné zboží vrátit?

Stačí poslední den lhůty poslat zboží zpět poštou? Nestačí. Není podstatné, kdy se zboží vrátí zpět dodavateli, ale kdy mu bude, písemně, doručeno odstoupení od smlouvy.

Písemné odstoupení od smlouvy musí obsahovat:

 • jméno a příjmení
 • číslo objednávky
 • kontakt (telefon, e-mail)

Co je tedy nutné pro správné vrácení zboží ve 14 denní lhůtě? Poslat písemně, co nejdříve, odstoupení od smlouvy, které musí být doručeno ve 14 denní lhůtě, nestačí pouhé zaslání poslední den lhůty.

Jak je opravdu dlouhá lhůta pro vrácení?

Lhůta pro vrácení zboží trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních. Lhůta začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (př. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Stručný přehled na závěr

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14 denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat. Zboží může být po dohodě vráceno i později.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Zákazník obdrží zpět své peníze do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Dodavatel nemá nárok na žádný paušální storno poplatek.
 • Zákazník vrací zboží na vlastní náklady

Důležitý dokument ke stažení

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy